Hope for Justice nylig forsterket staben i Oppsøkende arbeid Oslo og Omegn

Av Ida Alexandra Ryen
Team Leader, Norway Program, Hope for Justice

På bakgrunn av erfaringer har Hope for Justice nylig forsterket staben i Oppsøkende arbeid Oslo og Omegn. Ansatte på avdelingen i Oslo har både politifaglig bakgrunn, erfaring fra flyktning- og asylfeltet og fra barnevern og sosialt arbeid.

Ofre for menneskehandel kan bl.a. være utnyttet i prositusjon, tvangsarbeid eller tvangstjenester. Kontroll, trusler, gjeld, manglende språkferdigheter eller manglende tillit til myndigheter kan være hindre for å oppsøke politi, myndigheter eller drop-in sentre. Hope for Justice sitt initiativ er designet for å kunne søke utover mot miljøene hvor mulige ofre for menneskehandel oppholder seg eller blir utnyttet, og det vil kunne komplettere det viktige arbeidet som gjøres av andre organisasjoner på feltet. Informasjonen fra tips og intervjuer vil bli benyttet til å avdekke mulige tilfeller av menneskehandel, samt gi kunnskap om menneskehandel til sårbare grupper og forebygge utnyttelse. I samarbeid med ressurspersoner i lokalmiljø og hos samarbeidsaktører vil Hope for Justice fortsette arbeidet med å jobbe proaktivt for å avdekke tilfeller av mulig menneskehandel, samt gi informasjon om rettigheter og tilrettelagt bistand til mulige ofre.

Hope for Justice erfarer at en stor mengde mennesker opplever å være i en arbeidsutnyttingssituasjon, og ønsker å bidra for å hjelpe de som er utnyttet. Ifølge FAFOs rapport om menneskehandel i arbeidslivet er det mye som tyder på at menneskehandelsparagrafene er underbrukt i saker som omhandler arbeidslivet, og det er behov for en bevisstgjøring og øking av kompetanse. Avdelingen i Oslo vil jobbe for å øke kunnskapen om menneskehandel og stå opp for at mennesker som er utnyttet i prostitusjon, arbeid eller tjenester skal få prøvd saken sin i rettsapparatet.

Hope for Justice Norge har fått mulighet til å hjelpe mange som har vært i en arbeidsutnyttelsesituasjon. En av dem er Tomasz fra Øst-Europa som ble rekruttert til det som ble lovet som en god håndverkerjobb i et norsk selskap. Arbeidsgiver ordnet reisen til Norge, og da Tomasz ankom var arbeidssituasjonen ikke som han hadde forventet. Han fikk mye mindre betalt enn det han var lovet.

Arbeidsgiver trakk husleie og reisen til Norge rett fra lønna, og Tomasz ble også tvunget til å ta imot svart betaling. Han fikk verken arbeidskontrakt, leiekontrakt eller lov å opprette norsk bankkonto. Boforholdene gjorde at Tomasz følte seg isolert og uten privatliv, og han fikk ikke lov å bo noe annet sted. Tomasz kunne ikke språket og ble kontrollert av arbeidsgiver også i kontakt med norsk helsevesen. Etter at Tomasz kom i kontakt med Hope for Justice fikk han hjelp til å bryte med arbeidsgiver, trygg bolig og juridisk bistand og støtte til å anmelde forholdet. Han fikk starte et nytt liv et annet sted og er i dag i jobb og forsørger seg selv.

Med en styrking av det oppsøkende arbeidet i Oslo vil Hope for Justice fortsette å jobbe, sammen med andre dyktige aktører på menneskehandelfeltet, for å hjelpe enda flere personer ut av en utnyttingssituasjon og til å få det de har rett på. Hope for Justice samarbeider blant annet med ROSA, Fair Play Bygg, Maritastiftelsen, Human Trafficking Support Oslo (NAV Grünerløkka) og flere dyktige advokater rundt omkring i Norge. Det utarbeides også flere nye samarbeid med relevante aktører som Hope for Justice håper vil komme sårbare mennesker til gode.